Ulu türkün havacatı

 Hafiz ATAXANLI 

Yazıçı,ssenarist,kultroloq.

 

Böyük İtalyan yazıçısı Umberto Eko yazırdı: “mən sakitliyi  hər yerdə axtardım və onu yalnız bir yerdə – küncdə, kitabların arasında. Mənim də ruhi dinclik  və sakitlik  tapdığım  kitab dolu hücrəmdə  Çinar Arıkanın “Yörük köçü” hekayələr kitabı yer alır.Bu kitabı oxudum, amma dur, sadəcə oxumadım, vizual  formatını gördüm, təsəvvür etdim.

Açıklama yok.

Çinar bəyin ruhunun ruhuma simsarlığını duydum. Vərəqlərin xışıltısında Altay- Ural dağları arasındakı bozqırlarda at çapan ərənlərin hayqırtısını eşitdim, Altay və Sibir  mədəniyyətləri sivilizasiyalarında gəzişdim, Orxan- Yenisey abidələrinə göz atdım. ”Törəyiş”, “Köç”, “Manas”, “Koroğlu”, “Dədə Qorqud” dastanlarının, Rəşidəddinin  “Oğuznamə”, Mahmud Kaşğarinin “Divani- lüğəti -türk”  kitabının anlatdığı türk mifik təfəkkürünə  baş vurdum.

“Kitaba “Qutadu  bilik” adını verdim, oxuyanı qutlu etsin, əlindən tutsun. Sözümü söylədim, kitabı yazdım, o uzanıb iki dünyanı tutan əldir. Kişi iki dünyanı qutla tutsa, qutlu olar, bu sözüm bütünlüklə çindir.”

…Və bir də baxdım ki, Xivə xanı  Əbülqazi  Bahadırın  “Şəcərei – tərakimə”dən , yəni Türkmənlərin say kitabından  bir işıq haləsi ayrıldı, Çinar bəyin  hekayələrini aydınlatdı, sonra qan yaddaşıma güzgü tutdu.

Dünənin əzəmət qayasına, vüqar dağına söykənmək, ulu törələrə tapınmaq, qosqoca idrak  saxlancını qorumaq  və sabaha ötürmək böyük Türkün  nəsihəti, müqəddəs missiyasıdır. Həm də daim Türk ruhunun diri tutulmasına vəsilədir.

Ötən əsrin 80- ci illərində  Azərbaycanda xalqın azad fikrə tamarzı, azadlıq  ideyalarına təşnə  olduğu  vaxtlarda Türk dünyasınca mücahid şairi  Sabir Rüstəmxanlının  oxuculara ruhi qida  bəxş edən “Ömür kitabı”`işıq üzü gördü. Sabir bəy tarixi kökə fundamental bağlılığa yüksək dəyər verirdi: “Ağsaqqalların  gücü köklərin dərinliyində, keçmişə körpü olmalarındaydı. Beyinləri böyük bir nəslin xatirə dəftərinə bənzəyirdi.Uluların təcrübəsindən gətirdikləri  misalları, yüz dəfə ölçülüb- biçilmiş həqiqətlər kimi  onların hər söhbətinə  can və qanad verirdi.”

Geniş coğrafiyanə əhatə edən  Türk dünyası  əzəldən mənəvi və fiziki gücün, qılınc və qələmin  vəhdətində qərar tutub, beləcə ayaqda  dayanmağa müvəffəq olub. Tarixə nəzər yetirin: hansı qüvvətli Türk hökümdarı qəzəl,qəsidə,məsnəvi,tuyuq,rübai yazmayıb?!  Bəziləri sağlığında  divanını üzə çıxarıb, digərlərinin ölümündən sonra şeir əlyazmaları tapılıb.

Açıklama yok.

Aydınlar ulu türk səlnaməsinin  qənimətləri sayılıb. Bu aydınlardan  biri – Çinar  Arıkanla  ilk dəfə  pandemiya dövründə  görüntülü danışdım. Əvvəl – əvvəl karıxdım. Səbəbini söyləyim. Mənim bir əmoğlum vardı. Çox istedadlı publisist Feyzi Mustafayev. Aramızdakı yaş fərqinə görə ona  “Feyzi əmi”  deyə müyaciət edirdim. Təbəssümü üzündən əksik olmazdı. Yumşaq, həlim  təbiətli, mehriban bir insandı. Ötən əsrin 70 – ci illərində, hələ kiminsə kimin  kitabını oxuduğu dövrdə  böyük şair Əli Kərimə ithaf etdiyi “Dinmə,ey kədər” kitabı populyarlıq  qazanmışdı. Qısası, Çinar bəylə danışarkən bir anlıq mənə elə gəldi ki, telefonun ekranından Feyzi əmimi görürəm.

Sonra Çinar bəyin ömür – gün yoldaşı Fatma xanımı da tanıdım. Doğruymuş: ərlə arvadın torpağı  bir yerdən götürülürmüş. Və düşünürəm: İlahi, görəsən bu cütlük nə vaxtsa  bir qarışqanı belə, incidibmi?

İnanmaram, vallah, inanmaram!

Çinar Arıkan Anamurda doğulub. Bəlli etdiyi mənəvi ucalıq rəmzi – Torosların  zirvəsi olub. Türkiyənin ayrı – ayrı bölgələrində  dünyanın ən gözəl, gərəkli, işıqlı sənəti ilə məşğul olub – müəllimlik  missiyasını yerinə yetirib. Maarif müfəttişi kimi fəaliyyətini  davam etdirib, arada macal tapıb Anadolu Universitetшnin iqtisad fakultəsini  də bitirib. Yetərincə ödül və  sertifikatları var. Bilgisayar və İngilis dili kursları keçib. Eyni zamanda Mersində fəaliyyət göstərən  MEYŞAD  şairlər, yazarlar dərnəyinin  başqan yardımçısıdır. Ədəbiyyatın təbliği və inkişafı  yolunda fədakarlıq göstərir. Türkiyə – Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin  inkişafına böyük tövhə vermiş ziyalıdır.Amma gördüyüy bütün  bu işlərdə  heç bir maddi umacağı yoxdur. Ədəbiyyata sevgisindən və ürəyinin hökmündəndir.

Toros dağının saflığı, yörük  yurdunun, Anamurun özəllikləri, irsə sayqı, ünlü ağsaqqalların öyüdü, nurüzlü, mələkmisal nənələrin söz boğçalarından qatı açılmamış kəlamlar, yörük kültürünün fəlsəfi yurd sevgisinə  bələnmiş bir qələmdən ağ vərəqə  süzülür və yaşam güvənci qazanır.

“Kitabı okumaya başladığımda  bir de baktım ki, kendi cocukluğum anlatılıyor. Bizim  Silifcenin  söbücesinden  Kırtıla göçümüzün  aynısını bu kitapta buldum.  Bu kitabta o kadar  güzel hikayeler  kaleme alınmış ki, insan bi solukta okuyuveriyor.”

Professor,Dr.Ali Berat Alptekin

Çinar Arıkan yaradıcılığı üçün etnomədəni  çalar,  dilin gözəlliyi, təhkiyyənin şirinliyi, arxaik sözlərdən bəhrələnmə, xarakterlərin  çeşidliliyi və təsvirin qüdrəti, yəni mühitin, ab- havanın  belə, ədəbi mətnə yansıması səciyyəvidir. Anamurun gerçək adamları, hər kəsin tanıdığı, ünsiyyətdə olduğu sadə zəhmətkeşlər  Çinar bəyin təxəyyül süzgəcindən  keçərək arınır, durulur, bədii obraz formasına  uyğunlaşır. Və bu sadə insanların söylədikləri  müdrik sözlər ibrətamiz fikrə, zərbül- məsələ, idiomatik ifadəyə, ata sözünə çevrilir. Onun hekayələrində  həm yörük adət – ənənəsi ehtiramla yad edilir, həm də  çağdaş zaman və  sabahın müstəvisi üçün tətbiq  və təşəkkül təntənəsinə qovuşur.Hikmət xəzinəsinin etimoloji – fəlsəfi dəyərini anlayırsan, el mistik qaynağının həqiqət rəngini görürsən. Böyük – kiçik davranışı etiketinin, ailə törəsinin, mütləq doğrunun mənəvi – tarixi – sosial laylarının söykəndiyi sərt qayaya tuş gəlirsən.

Yaradılış min bir naxışlı xalıdır. Ustad yazıçı həyat hadisələri ilə  təxəyyülünün mükmməl  vəhdətini yaradır. Dövr, mühit, etnomənəvi çalar da çeşidli  ilmələrə dönür. Çinar bəyin naxış atıb, ilmə vurduğu o xalının  kodunda yörük folkloruna baş vurursan, yörük mətbəxinin ətrini duyursan, türküləri, hekayələri, əfsanələri  dinləmək imkanın yaranır. Yaşam tərzinə, törəyə, geleneklərə bələd olursan. Çinar Arıkan qələminin ahənrübası hesabına Torosun dağ yamaclarında üşüyürsən, çoban yapıncısı axtarırsan ki, bəlkə sazağın qarşısını ala. Bəzən də bəyaz buludlara simsar olursan. O buludların göy üzündən çəkilməsini qətiyyən arzulamırsan.

1500-2000 metr yüksəklikdə qərar tutmuş Taşeli yaylağından  sübhün sərin mehi vurur üzünə, könlünə fərahlıq gətirir. Toroslar üçün yaylaq bir metafora, genetik koddur. Yaşlılar bu koddan sağlıqlı ömür umarlar, yeniyetmələr  də sevda nəsiblərini götürərlər. Anamur- Oğuzların üç oxlar  boyunun Dənizxan qolundan gələnlərin  yurdudur. 1228- ci ildə türkmən yurdu kimi fəth edilib. Elə bu məntiqlə də kitabın ilk hekayəti  Şıx Ömərlə başlayır. Anamurun fəthində  müdrikliyi kara gəlmiş Şıx Ömər. Məhz onun ağlı, taktik qabiliyyəti  sayəsində  qalanın açarları  türklərə təhvil verilir. Ömərin obrazı, xarakterik cizgiləri dolğun rənglərdə təqdim olunub.

Yörük türküləri və hekayələri  yüzillər boyunca sürən  yaylaq köçləri nəticəsində  yarandı, dildən- dilə düşdü, bərkidi, zaman – zaman tarixin ərp bağlamış qatlarından keçdi, süzüldü, süzüldükcə xalq təfəkküründən, mifik yaddaşdan gələn haqq işığında aydınlandı, əbədiyyət sevgisinə bələndi və günümüzə gəlib çıxdı. O türkülərdən birində  qəhrəman nakam sevgisinin  acısını bəyan etdikcə  Çinar bəyin qələmi ah çəkir, dərdlər göyə bülənd olur. Mehmet Tuna sevdalısı  Sərvinazı obada  qoyub mədrəsəyə – təhsil dalınca yollanır. Başqasına tuşlanmış güllə səhvən Sərvinaza dəyir. Çiçəyi burnunda adaxlı haqqa qovuşur.

Yalan dünya, səndən uzaq qalmadım,

Gəlin olub qoşun ata minmədim,

Səninlə bircə gün mehman olmadım,

Gülünü itirən Tunam ağlasın.

“Yörük qoca” əsərində bəmbəyaz saçlı və saqqallı qəhrəmanın dadlı təbəssümünü  Çinar bəy rəssam  dəqiqliyi ilə təsvir edir. Yaşına rəğmən qıvraqdır, şux yerişlidir. Son vaxtlar əllərində və ayaqlarında  sızıltı duyan  Sıtkı kişini oğlu  həkimə aparır. Həkimin onun üçün tərtib etdiyi  yemək qaydalarını özünəməxsus baməzəliklə qarşılayır.

1900 – cu illərdə poçtalyon Osman bəy  Ermenek ilə Anamur   arasındakı  çox uzaq bir məsafəyə poçt daşıyır. Özünə də, atına da  yemək və yem tədarükü ilə  bərabər hər dəfə qorxulu bir yola çıxır. Çinar Arıkan bizi  poçtalyon Osmanla birgə qışın qan donduran soyuğunda, yayın cırhacırında, quldurlarla dolu yol ilə  Anadolu kəndlərinə səfərə çıxarır. Hekayəni həyəcansız oxumaq mümükün deyil. Fatma xanım Arıkanın redaktor olduğu “Yörük köçü”  hekayələr  kitabında  ideya – estetik prizmadan hədəfə vurmayan yazı yoxdur. Bu kitab da ayrılıqda  türk ədəbi – fəlsəfi  təfəkkürünün təşviqi və təbliği  missiyasına bir töhfədir.

Leksik – qramatik dil qurluşunun mükəmməllliyi, ifadə – üslub zənginliyi həm bədii – estetik zövqə xidmət edir, həm də Anamur insanının  mədəni – ictimai, sosial – fəlsəfi baxış bucağını, mifoloji  qata bağlılığını  apaydın  bəlirləyir. Çinar Arıkanın maraqlı şeirləri, publisistik yazıları da var və bu yazıların hər birində  böyük bir türk sevdalısı insanın  qəlb çırpıntıları eşidilir. Yenə Azərbaycanın Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlıdan  bir misranı xatırlayıram:

 

Şimşəklər çinar tək sancılıb yerə,

Düşmənin gözünə dirsəkdi hər dağ.

 

Çinar bəy sovet dönəmində  imperiya buxovunda inildəyən türk respublikalarının həsrət atəşinə dədə  Çinar kimi  söz kölgəsi salıb ovundurmaq  hayındaydı.

“1979- cu ildəyik. Artıq mən 22 yaşında bir gəncəm. Səndən uzaqlardayam. Buraya gəlişim doqquz gün oldu. Türkmən çadırlarında sacda bişən çörəyin  buxarlı qoxusunun ətrafa yayılıb insanın içinə çəkişdirməsi var ha, o qoxu nə isə, o şəkildə burum – burum tüstüləyirsən burnumda.

… Hazırda bu sətirləri səndən  yüzlərlə kilometr uzaqda, Toros dağlarının  zirvəsində, bir dağ qəsəbəsində ağlayaraq yazıram. Göz yaşlarım çıxmır, amma ürəyimə axır.

… Sən mənim könlümdə Krımlı Bikə, Azərbaycanlı Aybala, Türkmənistanlı Aybikə kimi bir qızsan. Sənə   yanaşmağım onların türk diyarlarında  sevgiyə, sevgiliyə həsrətlərindəki yanaşma kimidir.

Aybalam, Aybikəm, sarı çiçəyim,

Sənin uğrunda at sürdüm.

Çaylardan, yamaclardan, dağlardan,

Çeşmələrin axdığı yaylaqlardan keçdim.

 

Aybalam, Aybikəm, sarı çiçəyim,

Kimsəsiz, çarəsiz, kədərli əsir.

Əlbəttə ki, bizə zülm edənlərə

Bu millət bir gün gücünü göstərər.”

Çinar bəyin arzuları  çin oldu. Zaman həqiqət donunu biçdi. Həsrətlərə son qoyuldu. Gülnarə Cəmaləddin demişkən:

“Səni görməsəm belə,

Həsrətinlə yoğruldum.

Mənim özbəözümdün,

Ruhumla bir doğuldum.

 

 

Ağrı- ağrı dolaşdım,

Ağrı dağında hər gün.

Xəyal atında min yol,

Sərhədlərini aşdım.

 

Uzunillik həsrətlə

Qovrulmuşdu bağrımız.

Sinəmizə türklüyün

Ölməz xəritəsini

Həkk etmişdi ağrımız.

 

Şükür, bu günə ,şükür!

Sevdiyimə qovuşdum.

Başı qarlı,dumanlı,

Dağlarıma ulaşdım.”

Əlbəttə, bu günə şükür! Şükür ki, Abdullah Ayata, Fethi Akın, Memduh Yağmur, Emrah Bekçi, Murat Alper, Sabina Urfan, Fatma Arıkan, Mustafa Doğan, Müberra Gönen, Ayşe Kantaroğlu, Ayzer Büyüker, İsa Kocakaplan, Ayşe Tunceroğlu  kimi böyük türk aydınlarını tanıdım. Əsərləri ilə tanış oldum.Və Çinar bəyin əsərlərini oxudum.Çinar Arıkanın. Qosqoca Türk ruhunu anladan Çinar Arıkanın.

Belə ədəbiyyat nümunələri, inanıram ki, Türk ruhunu  daim diri saxlamağa xidmət edəcək və ulu Türkün havacatını əbədi  dinləyəcəyik.

 Hafiz Ataxanlı

Yazıçı,ssenarist,kultroloq.

Share: