Qafqaz Masonluğu-Qafqaz Masonluğunun yeni mərhələsi

Müstəqil.Az saytı Analoq.az-da yayımlanan “Qafqaz Massonluğu- Qafqaz masonluğunun yeni mərkələsi” yazısını olduğu kimi yayınlayır:
Əvvəlki məqaləmizidən sonra,   oxucularımız bizimlə çoxlu sayda  əlaqə yaradaraq Massonluq mövzusunda və onun Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda inkişafına dair araşdırma yazıların davam etdirilməsini xahiş etmişlər. Araşdırmalar apardıq və məlum oldu ki, Masson Ordeninə yaxın olan mənbələrdən bizə məlum oldu ki, Qafqaz Mason Konfederasiyasının nümayəndələri Azərbaycana tez-tez səfər edirlər.
Biz bu təşkilat və onun məqsədi barədə maraqlandıq. Məlum oldu ki, Qafqaz Mason Konfederasiyası (Confederation des Maçons du Causase) Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandan olan mason dinləyicilərinin birliyi, eləcədə onun tərkibinə Qara dəniz, Xəzər dənizi hövzəsindən, həmçinin Ukrayna, Qazaxıstan, Qırğızıstandan və sair(assosiasiya üzvləri) Masonlar daxildir.

Masonlar Əmri (masonlar, fransız masonları, dalğalı masonlar), bu ənənəvi universal tənzimləmə əmri olmaqla Qardaşlıq əsasında olan birlikdir. Bu birlik müstəqil, xoşniyyətli, bütün irqlərdən, bütün millətlərdən və müxtəlif dinlərdən olan insanların ittifaqıdır.

İttifaq insanlığın mənəvi dəyərlərinin saxlanmasını və inkişafını bir nömrəli məsələ hesab edənləri birləşdirir. “Masonluq” adətən mənəvi-etik sistemi kimi müəyyən edilir və gizli nişan, simvol, aleqar və təsvirlərdə göstərilir. Bu eyni zamanda həm əxlaq, etik Məcəllə (norma) olmaqla həmdə İdrak vasitəsi, metoddur.

Masonlar Əmri liqnitim hakimiyyətə və onun qanunlarına hörmətlə yanaşmalı, azad toplaşma hüququ olan azad yaşayan insanlardır. Bu insanlar dünya görüşlü, savadlı, intizamlı vətəndaş hansı ki, vidanı hakim olmaqla hərəkət etməlidir. Praktik olaraq “Zadəgan əsilli” kimi Mason Əmrinin adət və ənənələrinə sadiq olmalıdır.

Masonlar Əmrinin üzvləri bir kəlmə ilə, işarələrlə və nəzərə çarpmayan dərəcədə toxunmaqla bir-birlərini tanıyır və məlumatlandırma tədbirlərində Lojada bir-birləri ilə ünsiyyətdə olurlar. Gizli sözlər, yüngül toxunmalar, ayinlər və işarələr heç kimə bəlli olmamalı-sir qalmalı və belə bir status və ya hüquq heç kəsə aid deyildir. Mason özünün statusunu açmaq hüququna malikdir ancaq ki, “Qardaş”ının statusunu açmalı deyildir.

Dalğalı Masonlar adətlərinə uyğun olaraq “Loja” adlanan muxtar heyət yarada bilərlər. Hər bir Loja Dalğalı Masonlar Ustalarının (rəhbərlərinin) səs çoxluğu hesabına verilən qərarla idarə edilir və Mason İtaət qanunları çərçivəsindən kənara çıxmır.

Muxtar lojalar “Böyük Loja” altında qruplaşır. Boyük Lojalar müstəqil milli struktur olmaqla mason adət-ənənələrinin beşiyi və ümum simvolik mason qaydaları çərçivəsində geniş hüquqa malikdir. Simvolik Masonlar dedikdə üç mərhələ yəni tələbə, usta köməkçisi və usta nəzərdə tutulur.

Hər bir milli mason təşkilatı və muxtar loja hər bir “Qardaş”ın fərdi azadlığına hörmətlə və ehtiram göstərməklə Dalğalı Masonlar sırasında müxtəliflik, məhəbbət, harmoniya və qarşılıqlı hörmət hissi yaratmalıdır.

Bu anda bizə məlum oldu ki, niyə “Masonluq” Azərbaycanda geniş inkişaf etməmişdir. Biz və başqa media strukturları qeyd etmişdik ki, Böyük Mason Lojası Azərbaycanda lazımınca müstəqil deyil və Türk və Rus Mason Lojasının təsiri altındadır və masonluğun Respublikamızda inkişafına mane olur.

İran, rus və ingilis-sakson masonları Ermənistanda hakimiyyəti idarə edir baxmayaraq ki, erməni diasporu vəziyyətə digər qruplar vasitəsi ilə təsir etmək imkanına malikdirlər.

Gürcüstanda fərqli olaraq İran, rus və ingilis-sakson masonları yerli Gürcü Böyük Mason Lojası ilə rəqabətdədir hansı ki, yerli masonlar “Fransız-kontinental” masonları tərəfindən dəstəklənir.

Qafqaz Mason Konfederasiyası 2 il bundan qabaq yaranmış (Facebook. www.facebook.com/Конфедерация-Масонов-Кавказа-Верховный-Совет-CMC-Conseil-Suprême-728760493975994) və məqsəd qardaşlar və mason itaəti qanunlarına riayət edən və Masonların “düzgünlük” prinsipinə sadiq olan hansı ki, ezoterik, eqzoterik, kimya və fəlsəfə ilə maraqlanan azad masonların əlaqələrinin yaradılmasıdır. Dalğalı Masonlar Əmrinin məqsədi qardaşlar qarşısında qoyulmuş mənəvi təmizlik, əxlaqi nümunə, idrak və xeyriyyə tədbirləri keçirməklə mənəvi təkminləşmə və masonluq ideyasının möhkəmləndirilməsidir. Bu yol xeyirxahlıq prinsipi üzərində vahid ümumdünya əxlaqi, İnsani münasibətlərinə əsaslanan, qardaşlıq prinsipinə uyğun pazılıq və əməkdaşlıq etməklə yüksək müdrik düşüncə nəticəsində yüksək harmoniya çatmaq məqsədidir.

Mənəvi ozünütəkminləşdirmə dalğalı masona imkan verir ki, həm şəxsi həyatında həmdə yaşadığı cəmiyyətdə müdrik, xeyirxah və ədalətli olsun. O özü bilmədən digərlərinə inkişaf üçün yetişən nümunə olur.

Masonluq “özünə arzulamadıqlarını başqalarına etmə” prisipnə uyğun olaraq ali həyat hissinə və əxlaqi qanunlara əsaslanır. Masonlar bir-birlərini qardaş sayır, həyati təhlükə olsa da belə bir-birlərinə kömək etməlidir. Onlar təhlükəyə məruz qalmış hər bir insana kömək etməlidir.

Qafqaz Masonlar Konfederasiyası bütövlüklə Masonluğun əsasını təşkil edən prinsiplərə hörmət edir və dəstəkləyir, Böyük Loja “tarixi ənənə”lərə əsasında öz Konstitusiya və Qanunları ilə idarə olunur. Onlar digər mason təşkilatların müstəqilliyinə hörmət edir, daxili işlərinə müdaxilə etmir.

Müxtəlif mənbələrdən belə qənaətə gəlmək olar ki, Qafqaz Mason konfederasiyasının məqsədi Qafqaz respublikalarının azad və müstəqil Mason Lojasının yaradılması hansı ki, Avropa Mason İtaəti tərəfindən dəstəklənəcəkdir.

Belə Böyük Loja artıq Gürcüstanda fəaliyyətdədir, sonrakı mərhələ isə Azərbaycan, Ermənistan, Qazaxıstan və Ukraynadır. Digər təsirlərdən uzaq olan Böyük Lojalar aralarında əlaqə və münasibət əsasında universal Ordenin gücənməsinə xidmət edəcək.

Böyük Lojalar aralarında müqavilə, ittifaq yarada bilər ancaq ki, didər milli mason təşkilatının və beynəlxalq mason birliklərinin hakimiyyətini qəbul edə bilməzlər.

Milli Lojalar öz qanunlarını tənzimləyir, ədalət və daxili intizam qaydalarını qoruyurlar.

Qafqaz Masonlar Konfederasiyasının məqsədi budur. Masonluğun əsası Şotlandiya və Fransada qoyulmuşdur.

Ordenin üzvləri azaddır, Milli Loja və masonluğun tarixi prinsiplərinə uyğun olaraq inkişaf etməkdədir. Məlum oldu ki, yekun nəticə olaraq Qafqaz Masonlar Konfederasiyasının məqsədi Qafqazda müstəqil milli Lojaların yaradılması və vahid regional və beynəlxalq əlaqələrin təşkil edilməsidir.

2017-ci il fevral ayından başlayaraq Qafqaz Masonlar Konfederasiyasının nümayəndələri Qafqaz respublikalarına səfər edir Ordenə layiqli namizədlərlə görüşür. Türk və Rus masonları Qafqaz respublikalarının müstəqil Milli Lojalarının yaradılmasında maraqlı olmasalar da regionda Qafqaz Masonlar Konfederasiyası inkişaf edir və real potensiala çevrilir.

Çox saylı oxucuların müraciətinin nəzərə alaraq Qafqazda Masonluğun inkişafı barədə araşdırmalar aparılır, artıq biz Fransa Böyük Lojanın nümayəndələri ilə əlaqə saxlamışıq və inanırıq ki, tezliklə birinci Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə və Sovet işğalından sonra Fransada fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Masonları barədə dolğun məlumat alacağıq.

Müstəqil.Az

 

Share: