İLQAR TÜRKOĞLU

TUR EŞQİM

Fərəhim,sevincimGöyqurşağında,

Tur EşqimiyenəTurdaocaqçat.

Qorqudişığında,Qorişığında

AlovabürünübYurdaOcaqçat.

 

Kiminəuzaqdıseçdiyiada,

Kiminəxalıdı,həvədiyollar.

Mənəqovuşanı, mənisalyada,

Hardasakəsişirəbədiyollar.

 

Tutmuşamüzümüdönüşətərəf,

Dolanıbgəzsədəruhumminyeri.

AsılıbgedirəmGünəşətərəf,

Əlindənburaxma, saxlasənYeri.

 

Çəmənəbürünübüzügöylərin,

Yanırulduz-ulduzburdaçiçəklər.

Dolub-boşaldıqcagözügöylərin,

GünəşəboylanırTurdaçiçəklər.

 

Bu da birsevdadır,keçdideməsən,

“Əvvəl”dənöndədi “sonra”nınözü.

Məcnunda,Leylidəheçdi,deməsən,

AxımənimEşqimTanrınınözü.

QOŞA DÜŞMÜRÜK

Ayinsafsız,birazda

Tureşqimdəovuldum.

GünahgörməArazda,

Gözlərimdəboğuldum.

 

Mənkörpüyəm,səndivar,

Bueşqötəribelə?

Həracımatəndəvar,

Sevdimkədəribelə.

 

Daşadəyirhəraddım,

Busevdacoşagəlmir.

Hasınadım,zəratdım,

Bəxtiməqoşagəlmir.

 

Sanmadahabatmışam,

Gəlibtəngdənkeçirəm.

Birgünahabatmışam,

Yenəcəngdənkeçirəm.

 

Mindikcəqəmatına,

Çək,göndərahımənə.

Çeviribüstqatına,

At,hərgünahımənə.

 

Ay insafsız,biraz da

Tur eşqimdəovuldum.

GünahgörməArazda,

Gözlərimdəboğuldum.

BU DA BİR PAYIZDI

Ötürdümkarvanıpayızatərəf,

Düşdükcəyarpaqlariziminüstə.

Əlləriqoynunda o qızatərəf

Birsevdaağlayırdiziminüstə.

 

Buludlarbaşımdaqısılaqalıb,

Gözümdəboğulursızqayağışlar.

Pəncərəmönündəasılaqalıb

Xəyallariçindədonanbaxışlar.

 

Qurşunlarşimşəktəkyağırüstümə,

Dinib- demədiyidahanəyoxdu?!

Baxıryanmağıma,baxırtüstümə,

Baxır, şübhələrəbəhanəyoxdu.

 

Payızaelçidibozatlıoğlan,

Söyüdlərsaçınıyolub, ağlayır.

Burdaucaboylu-büsatlıoğlan

Aldanmışeşqinəqarabağlayır.

 

Bu da birpayızdı,qucubsaxlayır

Əlimdə can verən o son siqarı.

Xəzanaqoşulubbirqızağlayır,

Unudabilmirəm,unutsən,barı…

 

Ötürdümkarvanıpayızatərəf,

Düşdükcəyarpaqlariziminüstə.

Əlləriqoynunda o qızatərəf

Birsevdaağlayırdiziminüstə.

 

BU DA BİR SEVDA

Bu da birsevdadır,üzüsabaha,

Səninacılarıniçimnənkeçir.

Canımıcanındanayırmadaha,

İkitəkimizdəbircəmnənkeçir.

 

Duydumniyyətinisayaqkəslərin,

Qoyovutsunmənihəyatbəhslərin.

Yollardadolananayaqsəslərin,

Sinəmdəsaldığınküçəmnənkeçir.

 

Bitməyir”vergül”ün,bitməyir“və”nin,

Qəlbimdəkixallar, sanmahəvənin.

Bilmirəm,azalıbnədəngüvənin?

İnanmasan,birdəseçimnənkeçir.

 

Hərdəndəyişsəmdəbiraztonumu.

“Bir”inigötürüb,verdim ”on”umu.

Dəyişlibasımı,dəyişdonumu,

İstəyirsənkəsib,biçimnənkeçir.

 

Tanıtdımiçimi,birazçölümü,

Bu da quruluşunyenibölümü.

Bəlkəbusevdanınhəyatölümü,

Bəlkəbuayrılıqköçümnənkeçir…

 

BU DA BİR GECƏ…

Bu gecədəbaşımçəndə-dumanda,

Kara gəlmirqədəhlərəsüzülən.

Nəzamandıxəyallarıgümanda

Birsonavar,ümidləriüzülən.

 

İçirəmki,birazkefimaçıla,

Buraxgetsin,deyirsən,atarağı.

Ayinsafsız,gəlməniazacıla,

Üzəgülürsüzdüyüm tut arağı.

 

Mənhələdəmeyxanələrxəstəsi,

İstəyirsən,qarabağla,bükağa.

Ovutmayır “buzoda” nınbəstəsi,

Bu şərqidətəközüməm-təkağa.

 

Durultmayırbirşüşədəkefimi,

Siqarlarımbugecəninağşamı.

Qarsondostum “yuyub-sərir” “şef”ini,

Müğənniqızyolaveriraxşamı.

 

Dəyişmədimbirşərabahərçayı,

Nolar, yazma “molla-nağıl”minnəti.

Min ildiki,söyləyirlərhərcayı,

İstəmirəm, “huri-mələk” cənnəti.

 

Birröyadırrəqqasəningözündə

Tüstülərdəalovsaçanhərgecə.

Süzüldükcə,qədəhlərinüzündə

Bədirlənir Ayla təzə-tərgecə…

 

Saqigəlmir, xeylikeçibaradan,

Dəyişmirəmbugecədəqaydanı.

Seçməkolmur,burdaağıqaradan,

Daraldıqcasərxoşlarınmeydanı.

 

Keçibdaha,öyrəşmisənsəfimə,

Aradabirsayaqolurtostlarım.

Nəvaxtdıki,durulmayankefimə,

Nəyaxşıki,dayaqolurdostlarım.

 

PAYIZ ELƏ PAYIZDI

”Onyeddi”yədahaçələngdüzmürəm,

Aramızda hey salıbdıdavanı.

Bilirsənki,”Ayrılığ”adözmürəm,

Dəyişərsən “on səkkiz”dəhavanı.

 

Arxayınol,bilirsənki,çəkərəm

Ürəyimdəneçə-neçə ton yükü.

Dilinacı,mənsəhələşəkərəm,

Eləbilmə,busevdanın son yükü.

 

İşıqkimi tut üzünəyenədə

Mənimqəlbimkağızkimibəyazdı.

Qaranlığıqalasan da sinədə

İsinməzsən,payızeləpayızdı.

 

Cəmelədim, bircə-bircətəkini,

Könlümdəyaztəzəçiçəkaçırdı.

Bu sevgidəistəmirdim”iki”ni,

Zəndinyenəbirfürsətiqaçırdı.

 

Daraldıqcaümidlərindalanda,

Xəzanyellərsaçlarınıdarayır.

Unudulubaramızdaolan da,

İndi bizixatirələrarayır…

 

Çəkilirsənuzaqlarayenəsən,

Dolanırsanxəyallardayüzyeri.

Demirəmki,şahlığındanenəsən,

Qayıtmağasaxlabirazüzyeri.

 

Axırhələaramızdangursular,

Bu günədə ”allah-kərim” deyərsən.

Xəbəralıb, mənibirdəsorsalar,

Kəsəsinə, elə “ərim”, deyərsən.

“On yeddi”yədahaçələngdüzmürəm,

Aramızda hey salıbdıdavanı.

Bilirsənki,“ayrılığ”adözmürəm,

Dəyişərsən“onsəkkiz”dəhavanı.

QARABAĞ

Havalanmır Xanın səsi dağlardan,
Könlüm düşmür saz vaxtına,Qarabağ.
Xarı bülbül inciyibdi bağlardan,
Çoxmu qalıb naz vaxtına,Qarabağ?

Sinəmdəki Xocalımın dağıdı,
Yağı elə həmin köhnə yağıdı.
Bu düyün də qara bəxtin bağıdı,
Açanadək döz vaxtına,Qarabağ.

Çox sirr qalıb qara yerin altında,
Batdın getdin dərdin-sərin altında.
İnildədi xeyir şərin altında.
Heç düşmədi yaz, vaxtına,Qarabağ.

Bir de görüm beləydikmi əzəllər,
Sağaltmayır yaramızı qəzəllər…
Uzaq düşüb Murovdağdan gözəllər,
Vüsal gəlmir düz vaxtına,Qarabağ

Şuşam incim,tacım olsun yenə də,
Gur ocağım,sacım olsun yenə də.
Qoy qələbəm Laçın olsun yenə də,
Çəkər elə söz vaxtına,Qarabağ!

 

 

ŞÜBHƏLƏRİ VARAQLA…

Budərdədə,bəlkəəlactapılar,

Busevdanıbeləcəgöm,ürəkdə.

Açıqolsuntəkisənəqapılar,

Mənimhələağrılarımgömrükdə.

 

Nəzamandı gülümsəmir heç üzün,

Kədərlənməhəryazdığımbəstəmə.

Gözlərindəyuvaqurubiçüzün,

Heçbilmədim,nədəndurdunqəsdimə.

 

Haküssəkdə,aramızdasayğıvar,

Heçbilmirəmkefinmənsizhəncəri…

Hisslərininpostlarıma “layk”ıvar,

Qaldırırsanhərdənbirmessenceri…

 

Dahakeçib,üzçevirib ah demə,

Mənəhdimi,ilqarımıyazmıram.

Məlhəmolmurxatirələrdərdimə,

Gileylənibhərağrımıyazmıram.

 

Səninüçüneləaşiqkimiydim,

Dözəmmədin,yarıyoldaitirdim.

Anlamadım,eləuşaqkimiydim,

Bu “dərs”imibirsualdabitirdim.

 

Danışmadımbircəkərəhərcayı,

Ömürötürqovğalarda,biləsən.

Yolunüstəsızqaaxanbirçayı

Dəlikeçir,düşünürsənhələsən…

 

Eləbilməküçənizdənkeçirəm,

İnnənbeləheyarayıb,soraqla.

Saqiyenəşərabsüzür,içirəm,

Sənhələdəşübhələrivaraqla.

 

Budərdədə, bəlkəəlactapılar,

Busevdanıbeləcəgöm,ürəkdə.

Açıqolsun,təkisənəqapılar,

Mənimhələağrılarım gömrükdə.

 

Share: