Duyğuların saflığı, həyat amalının gözəlliyini üzə çıxarır Nəcibə İlkin poeziyası…- Nəsib Abid yazır

Sözün həyat hikmətinin yaşantısı, insanı duyğulu edir .
Sözün həyat dəyəri, insanın mənəvi dünyasının aydınlığını əks etdirir.
Sözün həyat ahəngi, həyatın sirli dünyasının gerçəkliyini izah edir.
Duyğuların saflığı, həyat amalının gözəlliyini üzə çıxarır.
İnsanın mənəvi dünyasının həyat rüşeyimində onun həyat qayğıları saxlanır.
Həystın sirli dünyasının fəziləti, insana həyatın bütün çalarlarını cəzbedici şəkildə Zamana görə ayarlayır.
Çağdaş şerimizin sıralarında öz ədəbi dəsti-xətti olan Şairələrimizdən biri Nəcibə Ilkin dir.
Şairənin duyğu dolu poeziya dünyası öz mənəvi duyarlılığı ilə oxucusunu, həyatın sirli dünyasının dəyişən üzü ilə qarşılaşdırır daima ..

Aman Allah , m ə h ə b ə b ə t,
Bir c ə l l a d a dönərmiş !
O gülüşlər, s e v i n c l ə r …
Ürəklərdə yox olub,
B i r d ə f ə l i k sönərmiş !

Məhəbbətin a l o v u,
Çəlilərmiş “q ı n ı “n a ..
H ə s r ə t də sevgisini,
G i z l i c ə haraylayıb…
Çağırarmış y a n ı n a ..
S e v gi, “t ə r s ə ” dönəndə !

/Sevgi tərsə dönəndə /

Vətən sevgisi, insanın mənəvi düşüncəsinin kamilliyinə gedən Yolu görsəlləşdirir.
Vətən sevgisi, insanın insanın könül dünyasının həyat səmimiyyətini ifadə edir.
Vətən sevgisi , insanın ən ali hisslərinin dayağı kimi olduqca ülvidir .
Kamillik Yolu olan Vətənin səadətini təmin etmək , Vətən uğrunda gedən azadlıq mübarizəsinin sağlam düşünərlrliyi ilə müəyyənləşir.
Könül mülkünün hıyst səmimiyyəti Vətənə namusla xidmət etməkdən ibarətdir.
Vətən sevgisinin içəriyində, insanın mənəvi varlığının həyat ruhu dayanır.
Nəcibə İlkinin lirikasında, Vətənin səadətinin əldə olunacağına böyük inam duyğusu öz mənəvi təsdiqini tapır.
….

Düz otuz il keçdi ! Az deyil, V ə t ə n ,
Axır gözlərindən, “A z a d l ı q yaşı ” !
Səni , ürəyimin içinə çəkdim ,
Bitdi , gözlərimdə “Ş ə h i d l i k d a ş ı n” !

Hər “Ş ə h i d d a ş ı n” da, dil açdı “haqqın”,
Ə d a l ə t ummadın, heç bir k i m s ə d ə n !
Sənin “V ə t ə n a n d ı n “, “V ə t ə n harayın ” ,
Tırtıllar altında , əzildi nədən …?!

/Azadlığın otuz Yaşı/

Qadın , ictimai varlığı ilə həyatın əsas aparıcı qüvvəsidir .
Qadın , öz həyat statusu ilə daima həyatın dinanmizmini inşa edir.
Qadın öz dünyası ilə birləşdirir ictima fikirdə öncüllüyü.
Ana kimi , hər bir qadının boyuna biçilmiş bir həyat görəvi var
Həyat statusu ilə qadının cəmiyyətdəki ali rolu , onu həyatın zirvəsinə yüksəldir.
Ailə həyatlndakı öncüllüyü, qadını müqəddəs bir varlığa çevirir .
Nəcibə İlkinin in lirikasının fəlsəfi-həyat ruhu daima həyatın nuruna qərq edir insanı..
..

B ə x t i n, “qaranlıq üzü” nə ,
A ğ l a y a r, həm gülər Q a d ı n !
Hər dərdini, k ə d ə r i ni ,
Ü r ə y i n d ə, bölər Q a d ı n !

Kəsdirər, ” Q ə m s a v a ş ı” nı,
Əridər , “D ə r d i n daşı “nı…
Gizlin axan, “G öz y a ş ı” nı
Öz içində , s i l ə r Q a d ı n !

/Qadın /
..
Arzular , insanın həyata olan baxışının özüdür.
Arzular, insanın könül dünyasının həyat gerçəkliyinin cizgiləridir .
Arzular, insanın xəyal dünyasının həyat işığıdır..
Həyata olan baxış, insanı ruhi-psixoloji cəhətdən düşüncəli edir.
Könül dünyasının həyat gerçəkliyi, insanı təcrübəli edir .
Xəyal dünyasının həyat işığı ilə, insan özünü təsdiqləyir.
Nəcibə İlkinin poeziyası, öz mənəvi duyarlılığı ilə daima həyatın daxili gücünü artıran duyğuları canlandırır.

Arzularım, ” y a l ı n” olub,
A ğ l ı m , olubdu piyada ?!
Qəlbimin , “ə m r i n” dən çıxa, –
D u y ğ u l a r , məni oyada ?!

Bəzən, s ı ğ a l çəkib d ər d ə,
“S o n ü m i d ə ” , göz tikirəm !
Sökülürəm, pərdə- pərdə,
Ş e i r üçün, “s ö z tikir” əm !

/Arzular /

Söz , insan qəlbinin həyat işığından yaranan fikir-düçüncə gözəlliyinin nəticəsidir.
Söz , insanın könül dünyasının həyat zənginliyinin çəkiciliyidir .
Söz , insanın ən ali hisslərinin incələnməsinin dayağıdır .
İnsanın fikir-düçüncə gözəlliyi, Sözlə ifadə olunur.
Könül dünyasının çəkiciliyi ,Sözlə dadlanır .
Ali hisslərinin incələnməsi ,Sözün həyst məntiqinə söykənir.
Nəcibə İlkinin lirikasında sözün həyat dəyəri, Şairənin qəlbinin hərarətli duyğuları ilə qarşılıq tapır.

“B ə d n ə f i s l ə r “, dağ çəkməsin sinəmə,
Odu sönməz “k ü r ə m” olar , bir z a m an !
Ü m i d l ə r im , çiçək açar, g ü l açar,
“S ö z b a ğ ç a m”dan dərən olar ,bir z a m a n !

S ö z d ü r mənim, nadir incim- xəzinəm,
“B ə d x a h l a r ” a, nə danışam – nə dinəm..
Xoşdur mənə, ” H a q q Y o lu n” da əziləm !
Y o l u m a, “G ü l sərən ” olar, bir z a m a n !

/Bir zaman/

Sevgi , həyatın könül cövhəridir.
Sevgi , həyatın qəlb meyvəsidir.
Sevgi, həyatın sirli dünyasıdır .
Könül cövhəri kimi , sevgi qarşılıqlı olmalıdır .
Qəlb meyvəsi kimi, sevgi saflığa dayanmalıdır.
Sirli dünyanın mental dəyəri kimi, sevgi öz bısirətini qorumalıdır daima.
Nəcibə İlkinin poeziyasının həyat ideallarının doğuşu, birbaşa həyat məntiqinə söykənir.

Bir sevgisən, öz içimdə,
Lal olubdu söz, içimdə..
Olsan “yanar köz” içimdə,
Mən Səni sevən deyiləm !

Bu Eşqin ,baxıb dadına ,
Heç yaraşdırma adına ..
Gəl Məni salma oduna,
Mən Səni sevən deyiləm !

Xəyal olub, düşdüm Yola,
Yenə də Sənlə qol-qola ….
Milyon “var-dövlətin” ola,
Mən Səni sevən deyiləm !

Poeziyanın sənət ruhu, daima insanın mənəvi dünyasının həyat gerçəkliyini açığa çıxarır.
Poeziyanın həyat ruhu, düşüncənin məhək daşı kimi, həyatın cazibə qüvvəsini idrak etdirir..
Poeziyanın könül ruhi, insanın mənəvi dünyasının əxlaqi-mənəvi saflığını canlandırır.
Nəcibə İlkinin poeziyası həyatın içindən gələn düşüncələri bütünləşdirir həyati olaraq.
Şairənin lirikasının həyat ekzotikliyi, həyatın ruhunu formalaşdırır.
Sözün ruhu oxucunu ruhi-psixoloji sıxıntıdan qurtarır.
Uğurlar arzulayıram Şairə xanıma.

Filoloq, Nəsib Abid
19 mart 2024-cü il.
#Savalan

Share: